Hodnocení činnosti města
ve volebním období 2022–2026

Předkládáme Vám hodnocení činnosti města v oblastech, které jsme Vám předkládali v programovém prohlášení rady města Boskovice pro volební období 2022 až 2026. Toto hodnocení Vám předkládáme za první rok našeho působení za uskupení, která mají obsazení ve vedení a radě města, tj. za uskupení Změna 22, Naše Boskovice a Česká pirátská strana.

Hned na začátku můžeme říct, že první rok našeho působení hodnotíme velice pozitivně. Prakticky se dá při zpětném ohlédnutí říct, že se podařilo udržet směr, který jsme si při volbách vytyčili, a také se podařilo začít plnit předvolební sliby, které jsme dali Vám, voličům.

Víme, že komunální politika není jen o volených zastupitelích, radních, místostarostech a starostce, ale také o dalších zástupcích z odborné a laické veřejnosti, kteří jsou součástí výborů a poradních orgánů rady a zastupitelstva, zástupců osadních výborů a dozorčích rad. Všem chceme tímto vyjádřit velké poděkování za jejich investovaný čas, energii a konstruktivní přístup.

Na následujících stránkách uvádíme bližší vývoj toho s ohledem na body deklarované v programovém prohlášení města. Jednotlivé odrážky v kapitolách níže představují přímo body Programového prohlášení rady města Boskovice.

Řízení a hospodaření města

Hospodaření města bylo velkou mírou nadiktováno rozjetými projekty a rozpočtem připraveným předchozím vedení města. Naší prací bylo nejen efektivně navázat, ale také velice rychle zareagovat na vzniklou situaci s energetickou a ekonomickou krizí.

Na uvedených příkladech je názorně vidět, že se nám podařilo vedení města uchopit z té dobré strany, daří se hledat způsoby efektivní spolupráce s dodavateli, soutěžit udržitelné ceny energií (elektrická energie a plyn) a zachovávat a zlepšovat služby pro občany.

 

Urbanismus a doprava

Dle našeho programového prohlášení jsme uchopili urbanismus a dopravu odlišným způsobem, než bylo doposud zvykem. Začali jsme využívat odborníky při řešení stavebních projektů ve městě. Zapojení odborníků má za následek to, že nějaké projekty se musely předělat, případně zrušit, a to i za cenu nevyužití finančních prostředků z některých dotačních programů. Ukazuje se, že tento postup je správný a povede k lepšímu a kvalitnějšímu řešení pro všechny. Jako typickou ukázku můžeme uvést následující projekty.

Zrušením nevhodných projektů jsme neskončili, ale začali jsme věci řešit koncepčně, a hlavně pro lidi. Podařilo se nám i s podporou architektonické komory vypsat první veřejnou architektonickou soutěž na areál Červené zahrady, která by měla být dokončena v prosinci 2023. Postavili jsme se konečně čelem k bezpečnosti na našich silnicích a aktivně chceme řešit stále větší problém „pirátů silnic“, kteří po městě jezdí i více než 80 km/hod. Dále jsme se postavili bezohledným parkujícím řidičům, kteří jsou přesvědčeni, že městské silnice tu jsou jen proto, aby si zaparkovali své oblíbené auto co nejblíže ke vchodu svého obydlí.

Jsme si vědomi toho, že kvalitní projekty, zlepšení dopravy, zajištění bezpečného parkování a obecně bezpečnost pro všechny z nás, ať už řidiče, cyklisty, chodce od dětí až po seniory bude něco stát, ale na druhou stranu vše děláme pro naši společnou budoucnost v horizontu několika desetiletí.

Školství a vzdělávání

Nikomu v Boskovicích určitě neuniklo jedno z horkých témat letošního podzimu, a to je zpracovaná analýza pro zachování nebo rozdělení Základní školy Boskovice. Kromě samotné analýzy, která dle našeho názoru byla zpracována na vysoké úrovni, se po Boskovicích začaly šířit různé vymyšlené dezinformace. Rádi bychom využili této příležitosti a situaci ukotvili na aktuálně platném stavu.

Byla zpracována analýza popisující stav a možnosti, které bychom mohli využít při rozhodování o budoucím statusu Základní školy Boskovice. I přesto, že každý se může přiklánět k jinému řešení, tak není nic rozhodnuto. Rozhodnutí musí přijít, bude to společné politické rozhodnutí a věříme, že toto rozhodnutí bude směřovat rozvoj školy směrem, který zajistí tu hlavní premisu, a to poskytovat kvalitní a nejlepší možné vzdělávání všem dětem, zajišťující rovnost šancí v přístupu dětí ke vzdělávání a při přechodu na další stupeň vzdělávání.

Město Boskovice se stalo členem Klubu zřizovatelů EDUin pro vedení aktivní diskuse o problematice zřizování základních škol včetně spolupráce mezi řediteli a zřizovatelem. Aktivně se podílíme na vytváření kontaktů s jinými městy, např. účastí na Konferenci pro zřizovatele LEPŠÍ ŠKOLA podzim 2023.

V roce 2023 jsme prosadili navýšení rozpočtu na sportovní přípravu dětí v Mateřské škole Boskovice. Díky tomuto navýšení je možné provádět sportovní přípravu dětí na všech třech pracovištích.

Zdravotnictví, sociální politika a bydlení

Zdravotnictví a zejména Nemocnice Boskovice se stala již od začátku našeho nástupu do vedení města velkým politickým tématem pro opozici. I přes veškeré dění v posledních měsících, výpovědi smluv a nelehkou dobu pro všechny nemocnice v České republice bychom rádi ujistili všechny občany, že nemocnice se nezavírá a je tu pro Vás. Dění v Boskovickém zdravotnictví v roce 2023 nejvíce ovlivnily následující události.

V každém případě však společně s novým jednatelem nemocnice řešíme provoz nemocnice za všech okolností, tj. např. nedostatek lékařů a jiného personálu, opravy za provozu, vypovězené smlouvy o přesčasech. Ocenili bychom a snažíme se i o spolupráci a konstruktivní přístup při řešení situace v Nemocnici Boskovice s ostatními partnery, jako jsou opoziční strany v zastupitelstvu Boskovic, hejtmanem a radními na kraji, vedením krajských a fakultních nemocnic v Brně, ale to se bohužel ne vždy daří.

Kromě nemocnice se pracovalo v dalších oblastech, mezi které patří rekonstrukce bydlení v sociálních službách Boskovice nebo řešení senior pointu. Dále řešíme aktivní skupiny směrem na bezdomovectví a drogovou problematiku, která se bohužel nevyhýbá ani našemu městu.

Energetika

Energie je další diskutované téma konce minulého a průběhu letošního roku. Město, potažmo Služby Boskovice, jako provozovatel sportovních zařízení, kotelen a distribuce tepla, řešili, jakým způsobem budeme všichni schopni ustát několikanásobné zdražení cen plynu a elektrické energie. Klidu nám tenkrát nedávalo ani nerozhodné jednání vlády, která nejen obce, ale také občany a firmy držela v nejistotě, zda zavede cenové stropy na energie, anebo si budeme muset poradit sami. Pro podporu města, městských organizací a občanů jsme udělali následující.

 

Životní prostředí a veřejný prostor  

Jsme přesvědčeni, že město může být synergickým prostředím mezi výstavbou, zelení, prostorem pro děti a mládež apod. Budování veřejného prostoru je jednou z oblastí, kterou se bude také zabývat nová městská architektka.

 

Komunikace, média a digitalizace  

Pod pojmem komunikace se v Boskovicích rozuměl Zpravodaj a internetové stránky s Facebookem. Nikdo se však nezamýšlel nad tím, že s příchodem různých médií přichází také velké množství práce s tím, jak se tyto prostředky používají a co pozitivního mohou přinést. Podívali jsme se na komunikaci zevrubně a podařilo se nám udělat velké množství věcí.

 

Sport a volný čas

Ať chceme nebo ne, tak důležitým tématem v oblasti sportu je výstavba sportovní haly. Ale sport v Boskovicích není jen sportovní hala a dělo se toho mnohem více, včetně věcí spojených s volnočasovými aktivitami.

 

 

Kultura

Nejen prací živ je člověk. Také je vhodné myslet na potravu pro duši a my jsme si toho vědomi. V úzké spolupráci s KZMB se snažíme dělat kroky, které pomohou nejen zachovat, ale i rozumně rozšiřovat kulturní program ve městě.

 

Místní části a spolupráce s nimi

Boskovice nejsou jen centrální město, ale také místní části Vratíkov, Hrádkov, Mladkov a Bačov. Tyto místní částí jsou součástí Boskovic a také je takto bereme. Z tohoto důvodu jsme zavedli výjezdní zasedání. Dle vyjádření místních je to po několika letech, někde i desetiletích, kdy k nim oficiálně zavítal někdo z vedení města a ptal se, co je trápí, co by potřebovali zlepšit, jak vnímají pozici místní části vůči městu nebo třeba jak funguje osadní výbor.

 

Cestovní ruch a regionální rozvoj

Město Boskovice má svoji historii a prakticky vše, co velká města, ale přitom jsme osamoceni na sever Jihomoravského kraje. Pro posílení cestovního ruchu je nutné do města dostat turisty a jiné návštěvníky. To se dlouhodobě daří pomocí velkých kulturních, sportovních a dalších akcí, které efektivně využívají to, co jim město Boskovice dlouhá léta buduje.

 

Podpora a rozvoj podnikání

Město Boskovice je atraktivním partnerem nejen pro velké podnikatelské subjekty, ale také pro malé podnikatele a živnostníky. Snažíme se rozšiřovat spolupráci mezi městem a těmito subjekty a dařilo se nám hned v několika oblastech.